Regulamin serwisu

1.   Definicje.

1.1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.szkolapatchworku.pl umożliwiający dostęp do materiałów merytorycznych oraz zakup produktów, prowadzony jest przez firmę ORA&Funksters Tomasz Sławiński (zwany dalej Sprzedającym), zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą  w Warszawie, 02-972, ul. Sarmacka, nr 28, lok. 3, prowadzącą działalność w Warszawie, 02-609, ul. Szarotki 11, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą nr NIP 9511805241, REGON 146508076

1.2. Produkt – towar, rzecz, nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy lub pliki cyfrowe, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie www.szkolapatchworku.pl

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie i dla której zostało utworzone konto użytkownika.

1.4. Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu produktu za pośrednictwem serwisu www.szkolapatchworku.pl

1.5. Sprzedający – operator serwisu www.szkolapatchworku.pl

1.6. Sprzedaż – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

2.   Zasady korzystania z serwisu

2.1. Rejestracja w Serwisie dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie adresu mailowego, imienia i nazwiska.

2.2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.szkolapatchworku.pl  w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od www.szkolapatchworku.pl na podany podczas rejestracji adres email.

2.6. Zabrania się Użytkownikom publikowania w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obraźliwych, wulgarnych i pornograficznych.

2.7. Działania Użytkowników niezgodne z obowiązującym prawem, mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.szkolapatchworku.pl  zostaną uznane za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, a konto takiej osoby zostanie natychmiast usunięte.

3.   Zasady zakupów

3.1.  Sprzedaż produktów fizycznych odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka przez Kupującego, weryfikację prawidłowości podanych przez Kupującego danych, a następnie potwierdzenie zamówienia.

3.2 Sprzedaż materiałów wideo odbywa się poprzez wybór pakietu przez Kupującego, dodanie go do koszyka oraz wniesienie płatności. Dostęp do materiałów uruchamiany jest w chwili otrzymania płatności, w przypadku płatności natychmiastowej dzieje się to automatycznie. Uruchomienie dostępu równoznaczne jest z rozpoczęciem świadczenia usługi i niemożliwa jest rezygnacja Kupującego z wykonywania usługi przez Sprzedającego.

3.2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie na produkty fizyczne natychmiastowo lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata zostaje zaksięgowana na rachunku serwisu www.szkolapatchworku.pl. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

3.3. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.

3.4. Użytkownik może samodzielnie wycofać zamówienie, jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Użytkownik powinien dbać o to, aby zamówienia wychodzące z Jego konta były składane w sposób przemyślany, zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji jego złożenia. Kupujący zobligowany jest do podania prawidłowego adresu dostawy zamówienia produktów fizycznych.

3.5. Użytkownikowi, który w sposób notoryczny będzie wycofywał  i nie opłacał zamówień, zostanie zawieszone konto.

4.   Ceny produktów, koszt wysyłki oraz forma płatności.

4.1. Wszystkie ceny Produktów widoczne na stronie Serwisu wyrażone są w złotych polskich.

4.2. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży produktu. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

4.3. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu fizycznego, w momencie jego wystawiania.

4.4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący.

4.5. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka. Przy zakupie kilku produktów, koszt wysyłki jest jeden.

4.6.  Zapłatę za zamówienie można dokonać online za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU i PayPal lub  przelewem tradycyjnym.

4.7. Prowizję platformy transakcyjnej PayU i PayPal w całości ponosi Sprzedający.

5.   Realizacja wysyłek.

5.1.  Produkty fizyczne oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedającego do momentu wysyłki.

5.2. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej  na adres wysyłki podany przez  Kupującego podczas składania zamówienia

5.3. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie,  Sprzedający zobowiązuje się wysłać zamówione Produkty fizyczne w ciągu 7 dni roboczych. Termin ten może być zmieniony jeżeli:

– na stronie przedmiotu (w jego opisie) Sprzedający podał inny termin wysyłki

– został ustalony inny termin wysyłki pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w trakcie korespondencji

– z przyczyn niezależnych od Sprzedającego

5.4. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji wysyłki i przewidywanego czasu dostawy.

5.5. Dostęp do materiałów wideo aktywowany jest automatycznie natychmiast po dokonaniu płatności przez Kupującego w elektronicznym systemie płatności online lub manualnie po dokonaniu płatności przelewem tradycyjnym.

6.   Zwroty/odstąpienie od umowy

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. Nr 2014, poz. 827), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionych produktów fizycznych.

6.2. Aby dokonać zwrotu Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie odstąpienia od umowy. Oświadczenie można pobrać tutaj. Kupujący może dołączyć oświadczenie do produktu, który odsyła lub przesłać drogą mailową na adres biuro@ora.pl

6.3.Kupujący jest zobowiązany odesłać produkt nie później niż w terminie 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.4. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego jest odesłanie produktu w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącego śladów użytkowania wykraczających poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

6.5. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

6.6. Kupujący otrzymuje zwrot środków finansowych w wysokości równowartości cen produktów podlegających zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy i po otrzymaniu Produktów przez Sprzedającego. Zwrotu należności dokonuje Sprzedający w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego w formularzu zwrotu.

6.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
– o świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną̨ zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.   Reklamacje

7.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, w którym stwierdził wady, domagając się wymiany, obniżenia ceny, nieodpłatnej naprawy lub odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.

7.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego ciągu 14 dni od ich otrzymania.

7.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą e-mailową poprzez wysłanie opisu powodu reklamacji.

7.4. Kupujący zobowiązany jest odesłać wadliwy towar na adres Sprzedającego. Rekomenduje się Kupującemu korzystanie z przesyłek rejestrowanych i zachowanie dowodu nadania na wypadek zaginięcia przesyłki.

7.5. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany wadliwego Produktu, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu wysyłki zwrotnej do Sprzedającego). Zwrotu należności dokonuje Sprzedający w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

7.6. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 7 dni od daty wysłania zamówienia.

7.7. Zgłoszenie reklamacji niedostarczenia przesyłki odbywa się za pomocą wiadomości e-mail kierowanej przez Kupującego do Sprzedającego na adres biuro@ora.pl

7.8. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji niedostarczenia przesyłki Sprzedający składa reklamację u przewoźnika.

7.9. Po uznaniu reklamacji przez przewoźnika Kupującemu zwracana jest całość wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu należności dokonuje Sprzedający w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

8.   Pliki  Cookies.

8.1. Serwis  korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

8.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

8.3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności.

8.4. Korzystając z serwisu www.szkolapatchworku.pl, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

9.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacjach społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

10.   Ochrona danych osobowych

10.1. Dane osobowe Użytkowników są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

10.2. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych, jeżeli wyrazili na to zgodę.

10.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może je dowolnie edytować.

10.4. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy po uprzednim zawiadomieniu www.szkolapatchworku.pl  emailem lub na piśmie. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych w sytuacji, gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec www.szkolapatchworku.pl lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10.5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

11.   Postanowienia końcowe

11.1. Zabrania się Użytkownikom działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie serwisu, niezgodnych z regulaminem lub naruszających obowiązujące prawo. W przypadku stwierdzenia takich działań konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zawieszone do czasu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a następnie usunięte.

11.2. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, treści, plików prezentowanych na stronie: www.szkolapatchworku.pl bez zgody Sprzedającego. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  Dz.U. Nr 24, poz 83.

11.3. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do serwisu z powodów organizacyjno – technicznych.

11.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.szkolapatchworku.pl na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.